Kiểm soát tuân thủ

Dịch vụ khác

We can offer your company a full range of services, also outside the certification spectrum. Our expertise makes us excellent service providers for supplier and inspection audits, as well as trainings and labelling programs. We seek to offer your company the very best solutions to increase your businesses performance. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Chúng tôi có thể cung cấp cho công ty của bạn đầy đủ các dịch vụ kể cả ngoài phạm vi chứng nhận. Chuyên môn giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các cuộc đánh giá nhà cung cấp và các cuộc đánh giá kiểm tra, cũng như các chương trình đào tạo và dán nhãn. Chúng tôi tìm cách cung cấp cho công ty của bạn những giải pháp tốt nhất để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.Tìm hiểu những gì chúng tôi phải cung cấp thông qua tổng quan dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ.

Kiểm soát tuân thủ

Đánh giá tuân thủ là công cụ hoàn hảo để đánh giá mức độ tuân thủ của một tổ chức đối với các luật và quy định hiện hành. Kết quả đánh giá có thể được sử dụng để lập kế hoạch cho các hành động khắc phục hoặc để trấn an các đối tác kinh doanh.

Trong số gần 3.000 chuyên gia của chúng tôi, chúng tôi có các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm từ hầu hết các lĩnh vực và khu vực trên toàn thế giới. Tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức của bạn, chúng tôi có thể xác minh việc tuân thủ các quy định cụ thể hoặc với tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến các khía cạnh nhất định của tổ chức của bạn.

 

DQS cung cấp các cuộc đánh giá tuân thủ cho các lĩnh vực sau:

  • Tuân thủ tài chính
  • Tuân thủ xã hội
  • Tuân thủ môi trường
  • Quy định Thương mại