Dịch vụ chứng nhận

DQS được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm: bộ máy điều hành, Kiểm soát Nhà nước chuyên ngành , Kiếm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của kiểm toán Nhà nước

Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là chứng nhận hệ thống quản lý đối tác đáng tin cậy của họ. Tìm hiểu những
Chỉ có bảo vệ môi trường có hệ thống mới có thể tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái
Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems certification. Find out what we
Cung cấp các dịch vụ chứng nhận về các tiêu chuẩn thực phẩm theo sự công nhận của quốc tế nhằm bảo vệ thương hiệu và sức khỏe cộng đồng.
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
For those that need certification according to specific industry standards