6 Sigma

Dịch vụ khác

We can offer your company a full range of services, also outside the certification spectrum. Our expertise makes us excellent service providers for supplier and inspection audits, as well as trainings and labelling programs. We seek to offer your company the very best solutions to increase your businesses performance. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Chúng tôi có thể cung cấp cho công ty của bạn đầy đủ các dịch vụ, ngay cả ngoài phạm vi chứng nhận. Chuyên môn giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc, cũng như các chương trình đào tạo và dán nhãn. Chúng tôi tìm cách cung cấp cho công ty của bạn những giải pháp tốt nhất để tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh .Tìm hiểu những gì chúng tôi cung cấp thông qua tổng quan bên dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ.

6 Sigma là một phương pháp luận để cải tiến quy trình. Mục tiêu của việc áp dụng 6 Sigma là cải thiện chất lượng đầu ra bằng cách phát hiện và loại bỏ nguyên nhân của các khuyết điểm và sai lầm, và do đó để giảm bớt sự thay đổi trong quy trình. Như vậy, 6 Sigma hợp nhất và cấu trúc một số công cụ và kỹ thuật quản lý chất lượng.

DQS đã tham gia vào quản lý chất lượng từ năm 1985 - thậm chí trước khi ISO 9001 được công bố. Trong suốt ba thập kỷ này, chúng tôi đã xây dựng được kiến thức chuyên môn vô giá trong triển khai hệ thống và tối ưu hóa quy trình.

Thông qua đánh giá tại chỗ, chúng tôi có thể xác nhận việc thực hiện thành công phương pháp 6 Sigma.

Những lợi ích đối với tổ chức của bạn

     

  • Chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được cải thiện, theo nhận thức của khách hàng cả bên trong và bên ngoài
  • Giảm thời gian chu kỳ quy trình
  • Thuật ngữ chung thống nhất trong toàn bộ tổ chức
  • Đào tạo phù hợp cho nhân viên
  • Cải thiện hiệu suất và sản lượng
  • Giảm chi phí
  • Chứng chỉ là một dấu hiệu cho thấy khả năng cạnh tranh của bạn