• Chứng nhận ISO
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
  • Chứng nhận ISO
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
  • Dịch vụ chứng nhận
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định

Tin tức về DQS

Dịch vụ chứng nhận DQS

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems certification. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems

For those that need certification according to specific industry standards

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology