• Chứng nhận ISO
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
  • Chứng nhận ISO
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
  • Dịch vụ chứng nhận
    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định

Tin tức về DQS

Dịch vụ chứng nhận DQS

DQS được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm: bộ máy điều hành, Kiểm soát Nhà nước chuyên ngành , Kiếm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của kiểm toán Nhà nước

Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là chứng nhận hệ thống quản lý đối tác đáng tin cậy

Chỉ có bảo vệ môi trường có hệ thống mới có thể tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems

Cung cấp các dịch vụ chứng nhận về các tiêu chuẩn thực phẩm theo sự công nhận của quốc tế nhằm bảo vệ thương hiệu và sức khỏe

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology

For those that need certification according to specific industry standards