DQS CFS hiện nay cộng tác với chương trình Lương thực Thế giới

Chúng tôi vui mừng thông báo DQS CFS vừa thiết lập một Hiệp định dài hạn với quĩ Lương thực thế giới UN.

Chương trình Lương Thực Thế giới là tổ chức nhân đạo lớn nhất cam kết sẽ chấm dứt nạn đói , bảo đảm an toàn lương thực và cải thiện dinh dưỡng. Chỉ trong năm 2017 Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã mua hơn 2.9 triệu tấn (hệ mét ) lương thực từ hơn 600 nhà cung cấp bắt nguồn từ 115 quốc gia. Hoạt động của họ trong việc giúp đỡ lương thực đã đến được với trên 80 triệu người trên 75 quốc gia mỗi năm.  945.000 tấn ( hệ mét) lương thực loại này đã được chế biến.

Để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm, đơn vị FSQ của WFP  hiện đã ban hành một hiệp ước dài hạn với DQS CFS, bao gồm khoảng 50 cuộc  đánh giá nhà cung cấp mỗi năm dựa trên GFSI Checklist. Các cuộc đánh giá sẽ được hướng dẫn  khắp các châu lục.