Dịch vụ chứng nhận

DQS được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm: bộ máy điều hành, Kiểm soát Nhà nước chuyên ngành , Kiếm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của kiểm toán Nhà nước

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems certification. Find out what we
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems certification. Find out what we
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology
For those that need certification according to specific industry standards