• International Network
  Nội dung vinno test
 • Chứng nhận ISO
  Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
 • Chứng nhận ISO
  Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định
 • Dịch vụ chứng nhận
  Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định

Tin tức về DQS

Dịch vụ chứng nhận DQS

DQS được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm: bộ máy điều hành, Kiểm soát Nhà nước chuyên ngành , Kiếm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của kiểm toán Nhà nước

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology

Companies around the world, ranging from all business sectors, see DQS as their trusted partner management systems

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology

Only systematic environmental protection can create a balance between economy and ecology

For those that need certification according to specific industry standards